Aktualności

ONICO S.A. otrzymało Certyfikat ISO 9001:2015!

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego rejestru Statków S.A. przyznało Certyfikat ISO 9001:2015 firmie ONICO S.A.

Biuro zaświadcza, że System Zarządzania Jakością wyżej wymienionej organizacji został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami ISO 9001:2015.
Certyfikat obejmuje: Obrót paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem LPG, Diesla i Biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz odbiorców indywidualnych.

Certyfikat jest ważny do 15.05.2020 roku.

Certyfikat ISO

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone