Grupa Kapitałowa

Grupa ONICO z główną siedzibą w Warszawie jest dostawcą m.in. LPG, diesla oraz biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz odbiorców indywidualnych, przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Specjalizujemy się także w sprzedaży asfaltów oraz produktów przemysłowych marki Castrol.

Nasze akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na alternatywnym rynku NewConnect.

Wraz ze spółkami zależnymi tworzymy Grupę Kapitałową posiadającą swoje siedziby w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech.

Ideą Grupy Kapitałowej jest przeniesienie doświadczenia uzyskanego na rynku paliw płynnych na inne grupy produktowe oraz obszary geograficzne.

Grupa Kapitałowa ONICO

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone