Aktualności

Jakich zmian w realizacji NCW można się spodziewać w 2018 roku?

Trwają prace legislacyjne nad tzw. dużą nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która będzie miała znaczący wpływ na sposób realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) począwszy od 2018 roku.

Najważniejsze z proponowanych zmian, dotyczą:
• sposobu realizacji NCW i obejmują wprowadzenie obligatoryjnego mieszania, tzw. blendingu,
• wprowadzenie możliwości częściowej (w niewielkim zakresie) realizacji NCW poprzez uiszczenie tzw. opłaty zastępczej, przy założeniu zrealizowania określonego poziomu NCW oraz kontynuacji współczynników redukcyjnych.

Jak przekonuje Ministerstwo Energii, celem podejmowanych działań jest dążenie do obniżenia kosztów realizacji NCW ponoszonych przez producentów i importerów paliw, przy jednoczesnym zachowaniu zapotrzebowania na surowce do wytwarzania biokomponentów na zbliżonym do obecnego poziomie, wykorzystując efektywnie potencjał surowcowy oraz dostępne moce przerobowe.

Zmiana zasad realizacji NCW przez blending uwzględnia:
• wprowadzenie kwartalnego rozliczenia realizacji blendingu – przy czym „podstawowe” NCW w dalszym ciągu będzie rozliczane całorocznie,
• wprowadzenie zasady kalkulacji blendingu w oparciu o kryterium objętościowe – natomiast „podstawowe” NCW w dalszym ciągu będzie liczone z uwzględnieniem wartości opałowej biokomponentów.

Wysokość wymaganego blendingu będzie określana rozporządzeniem Ministra Energii, w tym planuje się wprowadzenie możliwości określenia różnych poziomów dla poszczególnych kwartałów roku. Wstępna propozycja resortu energii zakłada, że w przypadku benzyn silnikowych będzie to 4,8% w każdym kwartale danego roku kalendarzowego, a w przypadku oleju napędowego 3,5% w pierwszym kwartale roku, 6% w drugim i trzecim kwartale roku oraz 4% w czwartym kwartale.

Przewidziane jest odejście od sztywnego kryterium całorocznego blendingu w wysokości nie mniejszej niż 50% „podstawowego” NCW.

Pozostałe zmiany obejmują ustanowienie zamkniętego katalogu surowców i paliw uprawniających do podwójnego zaliczenia ich wartości opałowej na poczet realizacji NCW, wprowadzenie zakazu wytwarzania estrów z surowców opodatkowanych stawką VAT wyższą niż 5%, a także wprowadzenie obowiązku informowania URE o dokonaniu w ciągu roku pierwszej czynności podlegającej obowiązkowi realizacji NCW. Obecnie nie ma takiego obowiązku, w związku z czym URE nie tylko nie ma żadnej kontroli nad podmiotami, które dopiero zaczynają prowadzenie działalności skutkującej koniecznością realizacji NCW, ale potencjalnie może w ogóle nie mieć o nich wiedzy.
Dodatkowo w projekcie znajdują się zmiany przepisów w zakresie raportowań. Podmioty zobowiązane do realizacji obligatoryjnego blendingu (w praktyce realizacji NCW) będą równocześnie zobowiązane do przekazywania Prezesowi URE kwartalnych sprawozdań. Raporty powinny być sporządzone na podstawie m.in. świadectw jakości paliwa, poświadczeń (PoS), faktur VAT.

Uprawnienia Prezesa URE zostaną rozszerzone o możliwość kontrolowania podmiotów realizujących NCW w zakresie wykonania obowiązku obligatoryjnego blendingu.
Zostaną także ustalone kary pieniężne za brak realizacji obowiązku obligatoryjnego blendingu oraz za niedopełnienie obowiązków w zakresie sprawozdawczości w tym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone