ONICO S.A w indeksie New Connect Focus!

ONICO S.A. znalazło się w gronie 20% spółek notowanych na NewConnect. Dzięki stabilnemu rozwojowi oraz dobrym inwestycjom firma stale umacnia swoją pozycję tym rynku.

Co to jest NewConnect?

NewConnect jest rynkiem akcji, bazującym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

NewConnect powstał z myślą o dynamicznych firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie – tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw.

Dlaczego znalezienie się w indeksie NewConnect Focus to dla Nas prestiż?

W pierwszej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji znaleźliśmy się w indeksie NewConnect Focus.

Do tej grupy zaliczono zaledwie 90 emitentów. Nowa segmentacja rynku NewConnect to jeden z głównych elementów projektu NewConnect 2.0., mającego na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie transparentności tego rynku.

Indeks NewConnect Focus zastąpił dotychczasowy indeks NewConnect Lead. Założenia nowej segmentacji rynku NewConnect zostały opracowane przez GPW we współpracy z Radą Autoryzowanych Doradców. Nowe zasady segmentacji mają na celu ułatwienie inwestorom identyfikację spółek notowanych na NewConnect pod kątem ich kondycji i ryzyka inwestycyjnego, jak również uczynienie tego rynku bardziej przejrzystym, a w efekcie zachęcającym do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych. Kryteria wejścia do wcześniej obowiązujących indeksów bazowały głównie na wskaźnikach płynnościowych.

Obecnie spółki z NewConnect grupowane są w trzech indeksach. NewConnect Focus (NC Focus), NewConnect Base (NC Base), NewConnect Alert (NC Alert). Warunki kwalifikacji do segmentów NC Focus i NC Alert oparte są na szczegółowych kryteriach jakościowych. Do indeksu NC Focus trafiają spółki pozytywnie wyróżniające się kondycją finansową oraz sposobem wypełniania obowiązków wynikających z obecności na rynku NewConnect; spółki w NC Alert to takie, wobec których inwestorzy powinni zachować czujność; Segment NC Base gromadzi zaś wszystkie pozostałe.

Szczegóły przypisania spółek do poszczególnych indeksów określono w Uchwale Nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzięki stabilnemu rozwojowi oraz trafionym inwestycjom, stale odnotowujemy wzrost naszych akcji i rozwijamy naszą firmę.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone