Aktualności

Nowe obowiązki informacyjne dla firm paliwowych

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw trzech rozporządzeń Ministra Energii, stanowiących akty wykonawcze do prawa energetycznego, na spółki paliwowe, w tym także na spółki z Grupy ONICO S.A., nałożone zostały nowe obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, ustanawia wzór comiesięcznej informacji, którą będą musieli składać przedsiębiorcy posiadający koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC), na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ), a także przedsiębiorcy wpisany do rejestru podmiotów przywożących, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W przypadku grupy ONICO oznacza to spółki ONICO S.A., ONICO GAS Sp. z o.o.oraz ONICO OIL S.A.

Powyższe podmioty będą zobowiązane do comiesięcznego przesyłania sprawozdania do czterech adresatów: Prezesa URE, Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (ARM), Ministra Energii oraz Ministra Finansów – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie. Jako że rozporządzenie weszło w życie w czerwcu obecnego roku, pierwsze sprawozdanie należy złożyć za lipiec, a terminem na jego złożenie jest dzień 20 sierpnia br. Kara za nieprzekazanie sprawozdania wynosi 10 tys. zł, a za przekazanie sprawozdania z nieprawdziwymi danymi – od 10 do 50 tys. zł.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności , ustanawia wzór informacji o infrastrukturze paliw ciekłych, która będzie musiała być składana do Prezesa URE przez wszystkich przedsiębiorców posiadających którąkolwiek z koncesji dotyczących paliw ciekłych (m.in.: WPC, OPC, OPZ), a także przez podmioty wpisane do rejestru podmiotów przywożących. W grupie ONICO informacje składać będą spółki ONICO S.A., ONICO GAS Sp. z o.o., Cornelia Chemicals Sp. z o.o. i ONICO OIL S.A.

Przedsiębiorstwa te zobowiązane zostały do jednorazowego zgłoszenia całości wykorzystywanej przez siebie infrastruktury paliw ciekłych – w terminie do 7 lipca 2017 roku. Ponadto informację składać trzeba za każdym razem, gdy  firma rozpoczyna eksploatację nowego elementu infrastruktury lub trwale zaprzestaje wykorzystywania jednego z dotychczasowych elementów infrastruktury – w terminie 7 dni od dnia, w którym takie zdarzenie będzie miało miejsce.

W związku z pojawiającymi się wśród firm paliwowych wątpliwości co do zakresu informacji, które muszą znaleźć się w powyższym sprawozdaniu, Urząd Regulacji Energetyki zamieścił na swojej stronie wyjaśnienie dotyczące sposobu wypełniania tego obowiązku. Wynika z niego, że w przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z usług transportu paliw ciekłych świadczonych przez podmiot zewnętrzny (firmę transportową), konieczne jest wyłącznie przekazanie do URE informacji o danych firmy świadczącej takie usługi (nazwa, adres siedziby), bez konieczności szczegółowego wypisywania wszystkich pojedynczych środków transportu (autocystern itp.), którymi może być realizowany faktyczny przewóz paliw.

Kara za nieprzekazanie informacji w terminie lub przekazanie nieprawdziwej informacji wynosi 10 tys. zł, oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych niezgłoszonej w terminie.

Wreszcie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 roku, w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, nakłada na firmy paliwowe obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięcznych sprawozdań zawierających informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Jest to rozwinięcie realizowanego już obowiązku przedstawiania na stronie internetowej wykazu podmiotów, którym firmy paliwowe świadczą tego typu usługi. Pierwsza sprawozdanie należy złożyć do 14 lipca br., a w grupie ONICO obowiązek ten obejmie spółkę ONICO GAS Sp. z o.o.

Kara za nieprzekazanie sprawozdania wynosi 10 tys. zł, a za złożenie sprawozdania z nieprawdziwymi danymi – od 10 do 50 tys. zł.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone