Aktualności

ONICO Gas z dwiema koncesjami

Spółka ONICO Gas z grupy ONICO S.A. trzymała dwie koncesje: na wytwarzanie oraz magazynowanie i przeładunek paliw ciekłych, w zakresie gazu płynnego LPG na terenie Morskiego Terminalu LPG w Gdyni.
Obie koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31 maja 2027 r., czyli na 10 lat.
Ponadto, Prezes URE postanowił zmienić koncesję ONICO Gas na obrót paliwami ciekłymi poprzez dostosowanie jej treści do obowiązujących przepisów związanych z aktualną definicją paliw.
Niezbędnym warunkiem otrzymania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych było złożenie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej w wysokości 10 mln zł.
Jak ocenia zarząd ONICO S.A., uzyskanie wskazanych wyżej koncesji będzie miało istotny wpływ na działalność grupy kapitałowej ONICO, ponieważ znacząco usprawni obrót gazem płynnym LPG, który jest istotnym elementem przychodów grupy.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone