Aktualności

ONICO S.A. ma środki na zapasy obowiązkowe

Zarząd ONICO S.A. uruchomił w dniu 3 kwietnia 2017 roku udzieloną przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach linię kredytową, dzięki której spółka uzyskała możliwość zaciągania kredytów do łącznej wysokości 15 mln dolarów.

W pierwszej kolejności zarząd ONICO S.A. wykorzystał część funduszy z linii kredytowej, zaciągając zobowiązanie na kwotę 9,8 mln dolarów, w celu sfinansowania zapasów obowiązkowych.

Jednocześnie w ciągu najbliższego miesiąca spółka zamierza zwiększyć wykorzystanie linii kredytowej do kwoty 11,03 mln dolarów.

W ramach udzielonej przez ING Bank Śląski linii kredytowej ONICO S.A. ma możliwość zaciągania kredytów do łącznej wysokości 15 mln dolarów, do dnia 31 marca 2018 roku. Spółka może wykorzystywać środki pochodzące z linii kredytowej wyłącznie w celu utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Zabezpieczeniem linii kredytowej jest w szczególności zastaw rejestrowy na zapasach obowiązkowych finansowanych ze środków pozyskanych z linii kredytowej, pozostałe warunki umowy nie odbiegają od rynkowych.

Jeszcze kilka lat temu producenci i importerzy paliw mieli obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy lub paliw, w wysokości odpowiadającej 100 dniom średniej dziennej produkcji lub przywozu ropy naftowej bądź paliw, zrealizowanych przez daną firmę w poprzednim roku kalendarzowym. Jednak zgodnie z najnowszymi zapisami ustawy o zapasach, ta wielkość systematycznie maleje. Do 31 marca 2017 roku obowiązek przewidywał utrzymywanie przez producentów i importerów zapasów w wysokości 60 dni, obecnie – do końca 2017 roku – jest to wielkość 57 dni, a od 31 grudnia 2017 roku będą to już jedynie 53 dni.

To nie oznacza, że rezerwy paliw w kraju maleją i w razie sytuacji kryzysowej szybciej skończy się nam zapas paliw – uspokaja Artur Krzyk, wiceprezes do spraw handlowych ONICO S.A. – Po prostu gromadzenie pozostałej części zapasów obowiązkowych, tak aby łącznie odpowiadały one 100 dniom produkcji lub importu, w coraz większym stopniu przejmuje na siebie państwo, a konkretnie Agencja Rezerw Materiałowych – wyjaśnia.

W ocenie wiceprezesa ONICO zmiany w przepisach oznaczają dla firm z branży paliwowej stopniowe uwalnianie dodatkowych środków finansowych, które do tej pory importerzy musieli przeznaczać na magazynowanie większej ilości paliw. W konsekwencji, oczywiście przy założeniu, że nie wchodzą w grę żadne inne czynniki cenotwórcze, powinno się to przekładać na obniżenie cen produktu końcowego na stacjach benzynowych. Cena paliw powinna być niższa od 3 do 5 groszy za litr – uważa Artur Krzyk.
Ekspert Agnieszka Brysiak.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone