Aktualności

Zmiany we władzach spółki ONICO S.A.

Nowym Prezesem Zarządu ONICO S.A. został z dniem 25 kwietnia 2017 roku Marek Stanio, który do tej pory pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych. Z kolei Tomasz Turczyn, Dotychczasowy Prezes i założyciel Spółki, został nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej ONICO S.A.

W związku z rezygnacją Katarzyny Maciaszek z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonano w dniu 25 kwietnia 2017 roku uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o Tomasza Turczyna. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące zmian na stanowisku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Nowym Przewodniczącym został Tomasz Turczyn, natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego powierzono Annie Przyweckiej-Turczyn.

Ponadto w związku z rezygnacją Tomasza Turczyna z funkcji Prezesa Zarządu ONICO S.A., Rada Nadzorcza firmy powierzyła to stanowisko Markowi Stanio, który dotychczas pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych.

Marek Stanio jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji (kierunki finanse i rachunkowość oraz zarządzanie), a także programu Executive MBA prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign College of Business.

Nowy Prezes Zarządu ONICO S.A. zaczynał swoją karierę zawodową w Spółce Shell Gas Polska w 2000 roku, gdzie pracował przez prawie 10 lat, rozpoczynając od stanowiska analityka finansowego, a kończąc jako Dyrektor Finansowy.

W latach 2010-2013 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu Spółki Amerigas Polska, a przez kolejne dwa lata był Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Finansowych i IT tej firmy.

W 2015 roku Marek Stanio dołączył do Grupy Onico gdzie piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Spółce ONICO S.A.

Po tych zmianach Zarząd ONICO S.A. zmniejszył się z trzech do dwóch osób i w jego skład wchodzi Marek Stanio – Prezes Zarządu oraz Artur Krzyk – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych.

Natomiast Rada Nadzorcza firmy nadal liczy pięć osób: Tomasz Turczyn – Przewodniczący, Anna Przywecka-Turczyn – Wiceprzewodnicząca oraz Paweł Poniedzielnik, Piotr Sokołowski i Katarzyna Szczepańska – Członkowie Rady Nadzorczej.

ONICO S.A. to polska spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku NewConnect. Zajmuje się obrotem paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem gazu płynnego LPG, oleju napędowego i biopaliw do polskich i międzynarodowych odbiorców. Firma realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego. W 2016 roku Spółka osiągnęła 3,15 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (ponad 160 proc. wzrostu w porównaniu do 2015 roku) oraz 35 mln zł zysku netto, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone