Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji                                                                                                                    

ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent", "Spółka") na podstawie art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych  dokumentów akcji  w  celu ich dematerializacji  i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Emitenta w dni robocze w godzinach od 10:00 do 17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu publikacji niniejszego raportu moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r.


Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

 

Andrzej Kociubiński – Prezes Zarządu

Piotr Kocman – Wiceprezes Zarządu