Informacje dla inwestorów

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji                                                                                                                     ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent", "Spółka") na podstawie art. ...

Zmiany w Zarządzie ONICO S.A.

Zarząd Onico SA informuje, iż w dniu 1 października 2019 r. Pan Andrzej Kociubiński został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Prezes Zarządu Spółki Onico SA.

Grupa ONICO przekroczyła 3 mld zł przychodów w 2018 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ONICO w 2018 roku wyniosły 3,06 mld zł, o blisko 9 procent więcej niż rok wcześniej. To drugi najlepszy wynik w historii spółki, nieznacznie niższy od rekordowych przychodów na poziomie 3,15 mld zł, osiągniętych w 2016 roku. ...

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Informacje dla Inwestorów i Wierzycieli

2024-03-29
Aktualizacja statusu postępowania sanacyjnego Onico S.A. w restrukturyzacji.

W nawiązaniu do:

- Raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 16 maja 2023 r. informującego o otrzymaniu od Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji informacji o odebraniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego,

- Raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 10 czerwca 2023 r. informującego o złożeniu przez Onico S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 maja 2023 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego,

Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, iż status postępowania sanacyjnego nie uległ zmianie. Spółka znajduje się nadal w reżimie postępowania sanacyjnego. Zażalenie Onico S.A. wniesione przeciwko postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 maja 2023 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane. Spółka oczekuje na rozstrzygnięcie i od wielu miesięcy komunikuje się z Sądem Okręgowym w Warszawie w tej sprawie. Niestety do tej pory zażalenie Onico S.A. nadal nie zostało przekazane na posiedzenie lub rozprawę w celu jego rozpoznania.

Podsumowując, Onico S.A. oczekuje na informację o rozpoznaniu swojego zażalenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie, którego wynik niezwłocznie przekaże do wiadomości publicznej.

2024-03-29
Aktualizacja statusu złożonego przez Spółkę Onico S.A. uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 10 czerwca 2023 r. informującego o złożeniu w dniu 9 czerwca 2023r. przez Spółkę uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości - Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, iż status tego wniosku nie uległ zmianie.

Powyższy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez Zarząd na podstawie art. 334 ust. 1 Ustawy z dnia 1 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w związku z postanowieniem Sądu z dnia 8 maja 2023 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 16 maja 2023 r.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne wniosek u ogłoszenie upadłości może być rozpoznany dopiero po prawomocnym umorzeniu postępowania sanacyjnego. Ponadto, w przypadku złożenia kolejnego wniosku restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności rozpoznany musi zostać wniosek restrukturyzacyjny (art. 11 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

Oznacza to, że złożony przez Onico S.A. uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki nie zostanie rozpoznany dopóki nie zostaną oddalone wszystkie inne wnioski restrukturyzacyjne złożone przez Spółkę.

O dalszych czynnościach i istotnych rozstrzygnięciach Sądu w sprawie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował w kolejnych raportach.

05.09.2022
Informujemy, iż Spółka przedłożyła kolejną aktualizację Propozycji Układowych do Sądu Restrukturyzacyjnego.

Zmodyfikowane obecnie Propozycje Układowe przewidują wyższy stopień zaspokojenia dla Wierzycieli zakwalifikowanych do grup II, VI oraz V tj. z poziomu 25% na 30 %.

Dodatkowo w przypadku Wierzycieli zakwalifikowanych do grup II i IV zmodyfikowano na korzyść Wierzycieli harmonogram spłaty w ten sposób, że 50% wierzytelności niepodlegającej redukcji zostanie spłacona w pierwszej racie płatnej do końca kwartału kalendarzowego następującego bezpośrednio po kwartale, w którym zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu. W grupie II i IV pozostałe 32 raty zostaną uregulowane do końca każdego kolejnego kwartału kalendarzowego w kwocie odpowiadającej 1,5625% wartości nieumorzonych wierzytelności.

Zaktualizowane Propozycje Układowe dostępne do pobrania pod poniższym linkiem.

https://onico.pl/informacje-dla-wierzycieli/Propozycje-ukladowe_202208311044271176.pdf

04.08.2022
Informujemy, iż Spółka przedłożyła do Sądu zaktualizowane Propozycje Układowe dostępne do pobrania pod poniższym linkiem

https://onico.pl/informacje-dla-wierzycieli/2022-08-04-propozycje-ukladowe-Onico.pdf

Zgromadzenie Wierzycieli Onico wyznaczone na dzień 16 września 2022 r. na godzinę 11:00