Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie dalej "Spółka", "Emitent" informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 165/2021 poz. 54470 opublikowane zostało obwieszczenie o otwarciu w spółce zależnej Emitenta tj. Alpetrol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dalej "Alpetrol" postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 Dz.U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086.

Funkcję nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu pełni doradca restrukturyzacyjny mec. Maciej Geromin, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1091.

Emitent informuje, iż decyzja o objęciu postępowaniem restrukturyzacyjnym także spółki zależnej jest wynikiem dokonanej analizy sytuacji Alpetrol, będącej poręczycielem Emitenta z tytułu umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim w dniu 31 października 2018 r. Celem przeprowadzenia restrukturyzacji w Alpetrol będzie zwiększenie skuteczności prowadzonego postępowania sanacyjnego w całej grupie kapitałowej Onico

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu