Zarząd Onico S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. dotyczącego otwarcia postępowania sanacyjnego, niniejszym wskazuje, iż powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowienia o stwierdzeniu braku podstaw do umorzenia postępowania sanacyjnego Onico. Przedmiotowe postanowienie Sądu zostało wydane w związku pismem Zarządcy Onico z dnia 17 czerwca 2021 r. w wykonaniu zarządzenia Sędziego Komisarza z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zobowiązania Zarządcy do przedstawienia oceny postawy Dłużnika w toku dotychczasowego postępowania i oceny czy zachodzi ryzyko, że dalsze postępowanie sanacyjne Onico doprowadziłoby do pokrzywdzenia Wierzycieli.

Jednocześnie, Emitent informuje, iż w związku z przekazaniem akt przez Sędziego Komisarza do Sędziego Referenta celem zbadania podstaw do odebrania Dłużnikowi zarządu własnego, Sędzia Referent Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 26 października 2021 r. wydał zarządzenie o braku podstaw do odebrania zarządu własnego Onico.

Zarząd Emitenta traktuje wspomniane rozstrzygnięcie Sądu jako istotną informację w perspektywie dalszych prac nad procesem sanacji Onico. Ponadto, Spółka wskazuje, iż dalsze istotne rozstrzygnięcia dotyczące postępowania sanacyjnego Onico będą przekazywane w odrębnych raportach bieżących.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Kociubiński - Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu