Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie delegowania z dniem 1 grudnia 2021 r. na okres trzech miesięcy Członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Wiśniewskiego - do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Emitenta.

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej, delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Emitenta wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany odrębnym raportem EBI niezwłocznie po otrzymaniu przez Emitenta kompletnych danych.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Kociubiński - Prezes Zarządu, Piotr Kocman – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".