Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku dot. otwarcia postępowania sanacyjnego, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2021 r. powziął informację o wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 27 listopada 2021 r. o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Kociubiński - Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu