Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") niniejszym zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) w sprawie wymierzenia kary w związku z możliwością niewykonania przez Spółkę obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (dalej: „Ustawa”) dotyczącego minimalnego udziału paliw odnawialnych, zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, wraz z wezwaniem do przedłożenia stosowanych dokumentów.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż w przypadku stwierdzenie przez Prezesa URE, na Spółkę może zostać nałożona sankcja wynikająca z art. 33 ust.1 pkt 5 Ustawy, obliczona w szczególności zgodnie z art. 33 ust. 5 Ustawy. Zarząd Spółki wskazuje, iż dalsze istotne rozstrzygnięcia dotyczące przedmiotowego postępowania będą przekazywane w odrębnych raportach bieżących.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Krzysztof Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.