Zarząd spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR) dotyczącej zawarcia przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Alpetrol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta w dniu 29 grudnia 2021 roku umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 3 stycznia 2021 roku. Emitent podjął wszelkie działania i zastosował wszelkie środki niezbędne do zachowania w poufności tej informacji do czasu jej podania do publicznej wiadomości.

Treść informacji opóźnionej:

„Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku (dot. Informacji o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu przez spółkę zależną Emitenta), informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 roku Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”), spółką zależną Emitenta, tj. Alpetrol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Alpetrol" lub „Spółka zależna”) oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta (Tycjanem Saltarskim) umowę o zawieszeniu dochodzenia roszczeń („Umowa Standstill”). Umowa została zawarta w celu kontynuacji działań restrukturyzacyjnych Emitenta oraz Spółki zależnej, rozpoczętych na skutek otwarcia postępowania sanacyjnego w stosunku do Emitenta oraz otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 (Dz.U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086) w stosunku do Spółki zależnej, które to uległo umorzeniu z mocy prawa z dniem 26 grudnia 2021 roku na skutek nieprzyjęcia układu.”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Krzysztof Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.