W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku. Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie, tj. w dniu 14 lutego 2022 roku, są trwające prace nad sprawozdawczością finansową Spółki.
W związku z powyższym raport okresowy za IV kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w późniejszym terminie, o czym Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Krzysztof Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”