Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka", „Emitent"), niniejszym informuje, iż w dniu 18 lutego 2022 roku Pan Andrzej Kociubiński złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie i jednocześnie z funkcji Prezesa Zarządu spółki Alpetrol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej spółką zależną od Emitenta, ze skutkiem na dzień złożenia powyższego oświadczenia, tj. 18 lutego 2022 roku. Aktualnie w skład Zarządu Alpetrol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą Pan Piotr Kocman oraz Pan Tomasz Dukat.

Osoba reprezentująca Emitenta:
Krzysztof Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne