Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku dot. ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy Standstill z ING Bank Śląski, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta, a także raportu ESPI nr 2/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku dot. aneksu do umowy Standstill z ING Bank Śląski, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2022 roku Spółka zawarła aneks nr 2 do umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń z dnia 29 grudnia 2021 roku (dalej: „Aneks”) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Bank"), spółką zależną Emitenta, tj. Alpetrol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Alpetrol) oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta w osobie Tycjana Saltarskiego.

Przedmiotem Aneksu jest przedłużenie czasu trwania umowy do 31 marca 2022 roku w celu przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji, których skutkiem ma być uzgodnienie realnych warunków spłaty, odnoszących się do całej kwoty wierzytelności, o której mowa w przedmiotowej umowie, ze wskazaniem terminów i kwot poszczególnych płatności na rzecz Banku, w przewidywalnym horyzoncie czasowym, uwzględniających rozpoczęcie obsługi zadłużenia w niedługim terminie.

W związku z zawarciem niniejszego Aneksu, Bank nie będzie co do zasady podejmować czynności zmierzających do uzyskania spłaty wierzytelności wobec Alpetrol do 31 marca 2022 roku.

Ponadto, Strony Aneksu potwierdzają, iż wszelkie oświadczenia i zapewnienia złożone zgodnie z przedmiotową umową, są prawdziwe i aktualne na dzień zawarcia Aneksu (w odniesieniu do faktów i okoliczności występujących w dniu zawarcia Aneksu).

Osoba reprezentująca Spółkę:

Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller – Członek Zarzadu

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect