W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu okresowego za I kwartał 2022 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie, tj. w dniu 16 maja 2022 roku, są trwające prace nad sprawozdawczością finansową Spółki. W tym zakresie Emitent informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej Onico z dnia 10 maja 2022 r. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Onico do zawarcia nie później niż do 20 maja 2022 r. dodatkowej umowy z firmą audytorską tj. KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na dokonanie ponownego badania rok 2019 i uzupełnienia sporządzonych przez biegłego sprawozdań z badania. W związku z powyższym raport okresowy za I kwartał 2022 roku zostanie opublikowany w późniejszym terminie, o czym Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka – Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna:§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”