Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 02.06.2022 r. podpisanej umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych z spółką KPW Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 25C/410, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4116 („Biegły Rewident”).

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022.

Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 r. został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwle nr 1 z dnia 6 maja 2022 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka – Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".