Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") informuje, iż powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Onico S.A. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Andrzej Kociubiński - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.