Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent")informuje, iż złożył w dniu dzisiejszym, tj. 31.10.2022r. zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spaw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o umorzeniu postępowania sanacyjnego. Emitent będzie informował o treści rozstrzygnięcia Sądu na skutek wniesionego zażalenia.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.