Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym wskazuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację, że jej spółka zależna Alpetrol sp. z o.o. (dalej: „Alpetrol”) zawarła długoterminowe kontakty ze znaczącymi podmiotami na rynku paliw, tj. Orlen Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie oraz AmeriGas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, których przedmiotem jest wykonywanie przez Alpetrol na rzecz tych kontrahentów usług przeładunkowych gazu płynnego LPG z tankowców morskich do cystern kolejowych i samochodowych na terenie Terminala Morskiego LPG w Gdyni, z gwarancją minimalnych limitów przeładunków towaru w ilości zapewniającej płynność pracy Terminala.

Biorąc pod uwagę łączną wartość wolumenu towaru zagwarantowanego do przeładunku i związaną z tym wysokość wynagrodzenia przysługującego Alpetrol na podstawie przedmiotowych kontraktów oraz ich długotrwały czas obowiązywania, tj. fakt dalszego rozszerzenia współpracy przez Spółkę Zależną Emitenta ze znaczącymi podmiotami na rynku paliw, Zarząd Onico uznaje te kontrakty za istotne dla realizacji długoterminowych planów grupy kapitałowej Onico, mających na celu generowanie regularnych przychodów i budowanie stabilnej pozycji rynkowej Grupy.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.