Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent",) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., tj. skonsolidowane przychody netto za okres 12 miesięcy 2022 r., skonsolidowane koszty działalności operacyjnej za okres 12 miesięcy 2022 r., skonsolidowany zysk ze sprzedaży za okres 12 miesięcy 2022 r., skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za okres 12 miesięcy 2022 r., skonsolidowany zysk brutto za okres 12 miesięcy 2022 r., skonsolidowany podatek dochodowy za okres 12 miesięcy 2022 r. oraz skonsolidowany zysk netto za okres 12 miesięcy 2022 r. oraz wstępne wybrane skonsolidowane dane porównawcze za okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., tj. skonsolidowane przychody netto za okres 12 miesięcy 2021 r., skonsolidowane koszty działalności operacyjnej za okres 12 miesięcy 2021 r., skonsolidowany zysk ze sprzedaży za okres 12 miesięcy 2021 r., skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za okres 12 miesięcy 2021 r., skonsolidowany zysk brutto za okres 12 miesięcy 2021 r., skonsolidowany podatek dochodowy za okres 12 miesięcy 2021 r. oraz skonsolidowany zysk netto za okres 12 miesięcy 2021 r.

Po zamknięciu prac nad jednostkowymi sprawozdaniami za lata ubiegłe, oraz w związku z uzgodnieniem z biegłym rewidentem Spółki korekt do skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz za rok 2020, Zarząd Emitenta dokonał korekt do skonsolidowanych pozycji bilansowych na dzień 31 grudnia 2020, dzięki czemu możliwe było wyprowadzenie prawidłowych wielkości skonsolidowanych pozycji bilansowych na dzień 1 stycznia 2021 r., tj. bilans otwarcia roku 2021 i aktualnie trwają procedury związane z badaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2021. Z ważnych przyczyn jakimi jest konieczność informowania rynku o bieżących skonsolidowanych wynikach finansowych Spółki, Zarząd podjął decyzję o opublikowaniu wstępnych nieaudytowanych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2022 oraz wstępnych nieaudytowanych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2021stnaowiących dane porównawcze do publikowanych danych za rok 2022. Zarząd wskazuje, iż wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe nie zostały dotychczas poddane pełnym procedurom rewizji finansowej i mogą ulec zmianie. Jednocześnie Zarząd Onico informuje, iż planuje zakończenie audytu skonsolidowanych danych finansowych za rok 2021 w II kwartale bieżącego roku, o czym będzie informował w odrębnym raporcie.

Komentarz do wybranych skonsolidowanych wyników za rok 2022.

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. Zarząd Onico rozpoczął konsekwentną, intensywną poprawę wyników finansowych w oparciu o przygotowaną wcześniej prognozę sprzedaży oraz sporządzoną na tej podstawie prognozę finansową. W wyniku wysiłków podjętych przez Zarząd Onico oraz korzystnej sytuacji rynkowej Spółka wypracowała efekty przekraczające przyjęte na początku 2022 roku ostrożne założenia. Zaowocowało to realizacją skonsolidowanych przychodów za rok finansowy 2022 na poziomie 254,2 milionów złotych wobec osiągniętych skonsolidowanych przychodów za rok finansowy 2021 na poziomie 145,5 milionów złotych, co oznacza wzrost o blisko 75%. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej grupy Onico wzrosły w tym samym okresie ze 146,1 milionów złotych w roku 2021 do 222,3 milionów złotych w roku 2022, co oznacza wzrost o nieco ponad 52%. Dzięki temu Spółka wypracowała skonsolidowany zysk ze sprzedaży na poziomie 31,9 milionów złotych wobec skonsolidowanej straty za rok 2021 na poziomie 0,6 miliona złotych. Wzrost rentowności na poziomie skonsolidowanego zysku ze sprzedaży wyniósł aż 32,5 miliona złotych rok do roku. Spółka wypracowała skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 33,5 miliona złotych wobec osiągniętej w roku 2021 straty z działalności operacyjnej na poziomie 10,1 miliona złotych, co stanowi wzrost o 43,6 milionów złotych w skali roku. Rok finansowy 2022 Spółka zakończyła skonsolidowanym zyskiem finansowym brutto w wysokości 17,0 mln. zł, w porównaniu do skonsolidowanej straty brutto w wysokości 25,3 miliona zł. za rok finansowy 2021, co oznacza wzrost o 42,3 milionów złotych w skali roku. Jednocześnie Spółka wypracowała w roku 2022 skonsolidowany zysk netto na poziomie 13,2 milionów złotych w porównaniu do skonsolidowanej straty netto w wysokości 25,1 milionów złotych za rok finansowy 2021, co oznacza poprawę na poziomie 38,3 milionów złotych.

W ocenie Zarządu poprawa rentowności Grupy Onico oraz przekroczenie przyjętych na początku roku 2022 planów uprawdopodobnia porozumienie z Wierzycielami Spółki. Zarząd jednocześnie wskazuje, iż o terminach publikacji pełnych raportów skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz za rok 2022 będzie informował w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

Wstpne_dane_finansowe_skonsolidowane_Onico.pdf