Emitent informuje, iż otrzymał od Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji („Onico”, „Spółka”) informację o odebraniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy (dalej: „Sąd Rejonowy”) w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego. Zgodnie z treścią ww. postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 maja 2023 r. Sąd Rejonowy postanowił umorzyć postępowanie sanacyjne Emitenta.
Jest to kolejne postanowienie Sądu Rejonowego o umorzeniu sanacji Onico, wydane po uprzednim rozstrzygnięciu Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych (dalej: „Sąd Okręgowy”) o uchyleniu poprzedniego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 17 października 2022 r. o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, w związku z zarzutami Onico oraz części wierzycieli co do wadliwości głosowania nad układem. Zgodnie z przepisami restrukturyzacyjnymi Sąd powinien wspierać działania Spółki i jej Wierzycieli mające na celu wypracowanie układu, na co wyraźnie wskazywał Sąd Okręgowy w postanowieniu z dnia 11 stycznia 2023 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym o nr 1/2023 w dniu 13 stycznia 2023 roku. Sąd Okręgowy podkreślił, że zarzuty i argumentacja Emitenta odnoszące się głównie do wadliwości głosowania nad układem przedstawione w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu postępowania z dnia 17 października 2022 r. w przeważającej mierze zasługiwały na aprobatę. W świetle powyższego Zarząd Onico, Zarządca jak i Rada Wierzycieli wnioskowali o przeprowadzenie głosowania na forum Zgromadzenia Wierzycieli w przedmiocie podjęcia uchwały w przedmiocie głosowania nad propozycjami układowymi Onico. Sąd Rejonowy nie zastosował się do wytycznych Sądu Okręgowego i nie przeprowadził weryfikacji uchybień zaistniałych podczas głosowania nad układem, które miało miejsce na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 r. Zarząd Onico nie zgadza się z treścią w/w postanowienia, dlatego zapowiada wniesienie w ustawowym terminie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego z dnia 8 maja 2023 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż działalność Spółki jest prowadzona w niezmienionym zakresie bez zakłóceń. W opinii Zarządu Emitenta w dalszym ciągu istnieje możliwość zawarcia układu z Wierzycielami, który będzie gwarantował ustabilizowanie długoterminowej sytuacji Spółki i w efekcie spłatę wierzytelności Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu