Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 maja 2023 roku, spółka zależna od Emitenta, to jest Spółka pod firmą ALPETROL Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzję w sprawie udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Koncesja została udzielona na okres od 18 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2040 roku. W ocenie Zarządu Emitenta uzyskanie przedmiotowej Koncesji jest istotnym wydarzeniem dla Spółki i daje gwarancję kontynuacji działalności Spółki zależnej od Emitenta w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, jak również przyczyni się do zwiększenia zdolności operacyjnych i logistycznych Grupy Kapitałowej ONICO S.A. Ponadto, może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ONICO S.A.

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu