Zarząd spółki ONICO S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 maja 2023 roku uchwały nr 473/2023 w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. w Restrukturyzacji.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałę w sprawie upomnienia Spółki podjął na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za I kwartał roku 2023 roku, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu