W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu rocznego za 2022 rok. Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie, tj. w dniu 31 maja 2023 roku, są trwające prace nad badaniem sprawozdawczością finansową Spółki. W związku z powyższym raport roczny za 2022 rok zostanie opublikowany w późniejszym terminie, o czym Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu