Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka"), na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku (dalej jako: "ZWZ"): 1. Capitale Tre Investments Spółka Akcyjna:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1 055 000

udział w głosach na ZWZ – 68.35%

udział w ogólnej liczbie głosów – 54,55%;

2. LUMEN Quantum Neutral FIZ:

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 262.538;

udział w głosach na ZWZ – 17,00 %

udział w ogólnej liczbie głosów – 13.84 %Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej