Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym dokonuje korekty skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021, opublikowanego raportem bieżącym EBI 12/2023 z dnia 25 maja 2023 roku.

Mając powyższe na względzie Emitent informuje, iż w skutek oczywistej omyłki pisarskiej w treści skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021:

a) błędnie nadano tytuł zamieszczonej w raporcie tabeli, który brzmiał: „Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Onico S.A.”, podczas gdy w tabeli zaprezentowano wybrane skonsolidowane dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat grupy Onico S.A. w restrukturyzacji, a w konsekwencji jej tytuł powinien brzmieć: „Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Grupy Onico S.A. w restrukturyzacji”;
b) w tabeli opisanej w pkt. a) powyżej, błędnie wskazano wysokość zobowiązań długoterminowych za rok 2021, bowiem wskazano, iż zobowiązania długoterminowe za rok 2021 wynoszą 3 505,40 PLN, podczas gdy powinno być 19 950,63 PLN;

Pozostała treść skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 nie uległa zmianie.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"