Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym dokonuje korekty skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020, opublikowanego raportem bieżącym EBI 4/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku i raportem bieżącym EBI 5/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku.

Mając powyższe na względzie Emitent informuje, iż wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w treści skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 błędnie nadano tytuł zamieszczonej w raporcie tabeli, który brzmiał: „Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Onico S.A”, podczas gdy w tabeli zaprezentowano wybrane skonsolidowane dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Onico S.A. w restrukturyzacji, a w konsekwencji jej tytuł powinien brzmieć: „Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Grupy Onico S.A. w restrukturyzacji”;

Pozostała treść skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 nie uległa zmianie.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.