Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2023 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Flory 3/2, 00-586 Warszawa, oraz stwierdza, iż proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 25 października 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

154383-1-onc-ogloszenie-nwza-2325696.pdf
02_Onico S.A._projekty_uchwal_NWZA.pdf
3. ONC_Formularz_do_glosowania_wzor_pelnomocnictwa.pdf