Zarząd spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3), a także art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 255 ze zm.) o nabyciu akcji Emitenta. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Informacja.pdf