Zarząd spółki ONICO S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 18 października 2023 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.
Jednocześnie Spółka informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27 października (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wobec Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony został sprzeciw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

18102023_Tresc_uchwal_podjetych.pdf