Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym podaje do wiadomości, iż powziął w dniu wczorajszym informację, że jej spółka zależna Alpetrol sp. z o.o. (dalej: „Alpetrol”) zawarła aneks do umowy o świadczenie usług przeładunkowych z Orlen Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, której przedmiotem jest wykonywanie przez Alpetrol na rzecz tego kontrahenta usług przeładunkowych gazu płynnego LPG z tankowców morskich do cystern kolejowych i samochodowych na terenie Terminala Morskiego LPG w Gdyni, z gwarancją znacznych, minimalnych limitów przeładunków towaru, począwszy od 1 stycznia 2024 r., w ilości zapewniającej płynność pracy Terminala.

Biorąc pod uwagę łączną wartość wolumenu towaru zagwarantowanego do przeładunku i związaną z tym wysokość wynagrodzenia przysługującego Alpetrol na podstawie przedmiotowego aneksu do umowy oraz jego długotrwały czas obowiązywania, tj. fakt dalszego rozszerzenia współpracy przez Spółkę Zależną Emitenta ze znaczącym podmiotem na rynku paliw, Zarząd Onico uznaje ten aneks za istotny dla realizacji długoterminowych planów grupy kapitałowej Onico, mających na celu generowanie regularnych przychodów i budowanie stabilnej pozycji rynkowej grupy kapitałowej Onico.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.