Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka"), na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w 18 października 2023 roku („NWZA"):

1. NOMAD MANAGEMENT GmbH:
liczba głosów przysługujących na NWZA – 459 996
udział w głosach na NWZA - 80.01%
udział w ogólnej liczbie głosów - 23,78%;
2. PAMELA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
liczba głosów przysługujących na NWZA – 114 895
udział w głosach na NWZA - 19,99 %
udział w ogólnej liczbie głosów – 5,94 %


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %