Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") niniejszym zawiadamia, iż powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości w 18 979 647,84 zł za brak wykonania obowiązku dotyczącego minimalnego udziału paliw odnawialnych w 2019, co stanowi naruszenie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Emitent wskazuje, iż wydana decyzja administracyjna, o której mowa powyżej, jest nieprawomocna, wobec czego Spółka planuje skorzystać z przysługujących jej środków odwoławczych. Ponadto z uwagi, iż kara dotyczy niewykonania obowiązku powstałego w 2019 roku, wierzytelność, która powstanie w przypadku uprawomocnienia się powyższej decyzji będzie objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym Spółki jako wierzytelność układowa. Spółka podkreśla, iż otrzymana, nieprawomocna decyzja nie wypływa na bieżącą działalność Onico.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji, jako informacji poufnej z uwagi, iż istnieje prawdopodobieństwo uprawomocnienia się ww. decyzji administracyjnej. Otrzymanie prawomocnej administracyjnej kary pieniężnej może mieć wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Spółki.

Emitent będzie na bieżąco informował o dalszych istotnych rozstrzygnięciach dotyczących przedmiotowego postępowania.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna:§ Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.