Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 lutego 2024 r. Nadzorca Układowy Spółki – p. Robert Loranc dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wyznaczonego na dzień 5 kwietnia 2024 roku, o którym mowa w art. 226a ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015 poz. 978 („pr. r..”), w związku z zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę postępowania o zawarcie układu o którym mowa w art. 210 i n. pr. r.. Celem tego postępowania będzie doprowadzenie do zawarcia przez Spółkę układu częściowego z głównymi wierzycielami Spółki.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż w ramach przedmiotowego wniosku Emitent przedłoży do Krajowego Rejestru Zadłużonych m.in sprawozdanie finansowe Onico S.A. w restrukturyzacji sporządzone na dzień 31 stycznia 2024 roku oraz dane porównawcze za rok 2023, sporządzone do celów obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, Spółka niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu ww. sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień 31 stycznia 2024 roku.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
SF-JIN_Sprawozdanie_finansowe_31_01_2024_v_5_02_PB.XML