Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 marca 2024 roku, na godzinę 14:30, w siedzibie Spółki przy ulicy Flory 3/2, 00-586 Warszawa, oraz wskazuje, iż proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 11 ZWZ Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Inne regulacje
01_NWZA_zwolanie_2450094.pdf
02_NWZA_projekty uchwal_2450095.pdf
05_ONC_Formularz_do_głosowania_wzor_pelnomocnictwa_25_03_24_2450097.pdf