Zarząd Emitenta w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 3/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., niniejszym informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 marca 2024 roku, na godzinę 14:30, w siedzibie Spółki przy ulicy Flory 3/2, 00-586 Warszawa, dokonanej w zw. z otrzymanymi w dniu 04 marca 2024 r. wnioskami akcjonariuszy Spółki. Zmiana w porządku obrad dokonana na wniosek akcjonariusza Pamela sp. z o.o. polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu: „Przekazanie informacji na temat czynności podjętych przez Spółkę w celu realizacji uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 18.10.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27.10.2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki”. Zmiana w porządku obrad dokonana na wniosek akcjonariusza Nomad Management GmbH polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów:

(i) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27 października 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki”, oraz (ii) „Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki”.
Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 11 ZWZ Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonar iuszami na dzień 27 października 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki
10. Sprawozdanie zarządu na temat czynności podjętych przez Spółkę w celu realizacji uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 18.10.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27 .10.2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A . pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wnioski akcjonariuszy, o których mowa powyżej.Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Inne regulacje
NWZA_projekty_uchwal_po_zmianie_2456172.pdf