W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 24 października 2023 r., informującego o zawarciu aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta- Alpetrol sp. z o.o, Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2024, Zarząd Alpetrol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisał kolejny aneks nr 2 do umowy o świadczenie usług przeładunkowych z Orlen Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, której przedmiotem jest wykonywanie przez Alpetrol usług przeładunkowych gazu płynnego LPG z tankowców morskich do cystern kolejowych i samochodowych na terenie Terminala Morskiego LPG w Gdyni.
Niniejszy aneks rozszerza dotychczasową współpracę w zakresie wolumenów usług przeładunkowych pomiędzy Alpetrol sp. z o.o. a Orlen Paliwa sp. z o.o. w 2024 roku. Biorąc pod uwagę łączną wartość wolumenu towaru zagwarantowanego do przeładunku i związaną z tym wysokość wynagrodzenia przysługującego Alpetrol na podstawie przedmiotowego aneksu do umowy oraz jego długotrwały czas obowiązywania, tj. fakt dalszego rozszerzenia współpracy przez Spółkę Zależną Emitenta ze znaczącym podmiotem na rynku paliw, Zarząd Onico uznaje ten aneks za istotny dla realizacji długoterminowych planów grupy kapitałowej Onico, mających na celu generowanie regularnych przychodów i budowanie stabilnej pozycji rynkowej grupy kapitałowej Onico.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.