Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/ 2024 z dnia 6 lutego 2024 r., informuje, że powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy postanowienia z dnia 15 marca 2024 r. o uchyleniu skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego z dnia 6 lutego 2024 r., w postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu Onico S.A. („Postanowienie”).

Postanowienie jest nieprawomocne, co oznacza, że do czasu jego ewentualnego uprawomocnienia nie uchyla skutków prawnych obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Zarząd kontynuował będzie prowadzenie rozmów z wierzycielami w ramach postępowania o zatwierdzenie układu.

Zarząd Spółki zamierza złożyć zażalenie na Postanowienie. Jako podstawę swojej decyzji Sąd w Postanowieniu powołał się na umorzenie wcześniej wszczętego postępowania sanacyjnego toczącego się wobec Spółki, które to jednak do dnia dzisiejszego nie zostało prawomocnie umorzone z uwagi na zaskarżenie postanowienia o jego umorzeniu. W ocenie Spółki, Sąd błędnie uznał, że nieprawomocne umorzenie postępowania sanacyjnego stanowi przeszkodę do prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu. Z analiz prawnych, którymi dysponuje Spółka, wynika, że dopiero prawomocne umorzenie postępowania sanacyjnego, stanowiłoby przeszkodę prawną do prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu.

Dodatkowo Zarząd przypomina, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia zażaleń na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego, Spółka znajduje się w reżimie postępowania sanacyjnego i jest objęta ochroną prawną związaną z tym postępowaniem.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.