Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 30 marca 2024 r. złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego z dnia 6 lutego 2024 r. Wniesienie tego zażalenia powoduje, iż zaskarżone postanowienie o uchyleniu skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego z dnia 6 lutego 2024 r. jest nieprawomocne i do czasu rozstrzygnięcia Sądu w sprawie tego zażalenia, Spółka nadal korzysta z ochrony swojego przedsiębiorstwa wynikającej z dokonanego obwieszczenia, tj.: przed egzekucją oraz przed wypowiedzeniem kluczowych umów. Podkreślić należy, że przedmiotem zaskarżonego postanowienia jest wyłącznie uchylenie skutków obwieszczenia w zakresie dodatkowej ochrony przedsiębiorstwa dłużnika. Natomiast zaskarżone postanowienie nie dotyczy i nie obejmuje swoim rozstrzygnięciem zainicjowanej przez Emitenta procedury o zatwierdzenie układu (aktualnie na etapie pozasądowym), która się nadal toczy i jest kontynuowana przez Emitenta. Zdaniem Zarządu Onico S.A. w restrukturyzacji, zaskarżone postanowienie o uchyleniu skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego z dnia 6 lutego 2024 r. jest nieprawidłowe i powinno zostać uchylone, gdyż oparte zostało na błędnym ustaleniu, iż wobec Emitenta umorzono postępowanie sanacyjne, co stanowić ma negatywną przesłankę dla dokonania obwieszczenia o dniu układowym. Powyższe ustalenie zawarte w zaskarżonym postanowieniu oczywiście nie odpowiada prawdzie, gdyż postępowanie sanacyjne wobec Emitenta nadal się toczy, w tym podejmowane są aktualnie dalsze czynności procesowe. Emitent oczekuje na rozstrzygnięcie swojego zażalenia z dnia 9 czerwca 2023 r. na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 maja 2023 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego, które – co należy zaznaczyć – jest kolejnym zażaleniem Emitenta w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego (poprzednio zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego zostało uchylone przez sąd odwoławczy - tj. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych postanowieniem z dnia 11 stycznia 2023 r.). Emitent będzie informował o treści rozstrzygnięcia Sądu odwoławczego w sprawie wniesionego zażalenia.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.