W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2023 z dnia 16 maja 2023 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 11/2023 z dnia 10 czerwca 2023 r., Zarząd Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej, że dnia 10 kwietnia 2024 r. powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy („Sąd Odwoławczy”) w dniu 9 kwietnia 2024 r., po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażaleń Spółki oraz niektórych wierzycieli na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki, postanowił oddalić zażalenia Onico oraz wierzycieli. Postanowienie Sąd Odwoławczego z dnia 9 kwietnia 2024 r. nie podlega zaskarżeniu i jest ostateczne. Tym samym postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 maja 2023 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego Onico stało się prawomocne. W rezultacie postępowanie sanacyjne prowadzone wobec Onico S.A. zostało zakończone jego prawomocnym umorzeniem.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu nr 1/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. Emitent informuje, że prowadzi aktualnie nadal czynności restrukturyzacyjne w związku z innym postępowaniem restrukturyzacyjnym, tj. postępowaniem o zatwierdzenie układu („PZU”) i korzysta z ustawowej ochrony prawnej swojego majątku (w tym przed egzekucją ze strony wierzycieli) wynikającej z dokonanego obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego stosownie do art. 226a ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015 poz. 978 („pr. r..”). Jak już Emitent informował, celem tego postępowania jest doprowadzenie do zawarcia przez Spółkę układu częściowego z głównymi wierzycielami Spółki.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.