Zarząd Onico Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej, że dnia 11 kwietnia 2024 r. złożył wniosek do sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego z wierzycielami posiadającymi wierzytelności główne (tj. bez należności ubocznych) o wartości nieprzekraczającej kwoty 100 000 zł. Celem tego wniosku jest wszczęcie postępowania układowego i zawarcie układu z wierzycielami Emitenta, którzy nie zostali objęci postępowaniem o zatwierdzenie układu („PZU”) zainicjowanym przez Dłużnika w dniu 6 lutego 2024 r. (raport bieżący nr 1/2024 z dnia 6 lutego 2024 r.)

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.