Zarząd Onico Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2024 w przedmiocie złożenia w dniu 11 kwietnia 2024 roku wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego z wierzycielami nie objętymi postępowaniem o zatwierdzenie układu („PZU”), niniejszym przekazuje dane finansowe sporządzone na potrzeby ww. postępowania, które następnie będą złożone w ramach postępowania.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż raport okresowy za I kwartał 2024 roku zostanie opublikowany w pełnej formie w terminie wskazanym w harmonogramie publikacji raportów okresowych opublikowany raportem EBI nr 1/2024 w dniu 8 stycznia 2024 roku.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
SF-JIN_Sprawozdanie_finansowe_31_03_PB.xml