W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. informującego o zawarciu Porozumienia Restrukturyzacyjnego pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A., Emitentem, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta z dnia 28 kwietnia 2022 r. – Zarząd Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej, że dnia 15 kwietnia 2024 r. ING Bankiem Śląskim S.A. dokonał zawiadomienia w trybie par. 13.18 Porozumienia Restrukturyzacyjnego obejmującego oświadczenie o wypowiedzeniu Porozumienia Restrukturyzacyjnego wskutek wystąpienia przypadku naruszenia tego Porozumienia polegającego na umorzeniu postępowania sanacyjnego Onico S.A. w restrukturyzacji oraz postawieniu w stan natychmiastowej wymagalności wszelkich wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski wobec Emitenta. Zgodnie z art. 75 ust. 1 Prawa bankowego obowiązuje 7-dniowy okres wypowiedzenia.
Zarząd Onico S.A. jednocześnie informuje, że postawienie w stan natychmiastowej wymagalności wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski S.A. wobec Onico S.A. nie oznacza, że wierzytelności te będą mogły być egzekwowane, z uwagi na fakt, iż od dnia 6 lutego 2024 r. Emitent korzysta z ustawowej ochrony prawnej swojego majątku (w tym przed egzekucją ze strony wierzycieli) wynikającej z dokonanego obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego stosownie do art. 226a ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978), w ramach prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu, którego celem jest doprowadzenie do zawarcia przez Spółkę układu częściowego z głównymi wierzycielami Spółki.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.