Zarząd spółki ONICO S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 24 kwietnia 2024 roku, które wznowiło obrady po przerwach ogłoszonych w dniach: 25 marca 2024 roku oraz 16 kwietnia 2024 roku, o których Emitent informował w raportach bieżących numer: 5/2024 oraz 8/2024, a także treść projektów uchwał niepodjętych.

Treść uchwał podjętych do chwili ogłoszenia przerw w obradach Spółka przekazała w raportach bieżących numer: 5/2024 oraz 8/2024 odpowiednio z dnia 26 marca 2024 roku oraz 16 kwietnia 2024 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wykreśliło z planowanego porządku obrad pkt 7) tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27 października 2023 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Z uwagi na niepodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 11 ZWZ Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki odstąpiono od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (pkt 10 planowanego porządku obrad).

Do uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad zostały zgłoszone sprzeciwy.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Onico_Uchwaly_podjete_niepodjete_na_NWZA_24_04_2024.pdf