Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka"), na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 25 marca 2024 roku, które odbyło się, po ogłoszonej w dniu 25 marca 2024 roku przerwie, w dniu 16 kwietnia 2024 r., a następnie po ogłoszeniu w dniu 16 kwietnia 2024 r. kolejnej przerwy, w dniu 24 kwietnia 2024 r. („NWZA"):

1. NOMAD MANAGEMENT GmbH:
liczba głosów przysługujących na NWZA – 498 048
udział w głosach na NWZA – 81,26%
udział w ogólnej liczbie głosów - 25.75%

2. PAMELA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
liczba głosów przysługujących na NWZA – 114 895
udział w głosach na NWZA -18,74 %
udział w ogólnej liczbie głosów – 5,94 %

Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarząd


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %.